02-720-0444
Menu
ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบ่งปัน
17 เมษายน 2561
ช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 61
ทางทีมงาน LPI Group ได้ออกทริปไปเยี่ยมเยียนลูกค้าตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย 
และมีบริการหลังการขาย พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ให้กลับลูกค้า